Algemene Voorwaarden Interchrono

1. Definities
1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt aan één of meerdere opdrachtnemers en eventueel de opdracht verstrekt aan één van de opdrachtnemers die zich voor de werkzaamheden beschikbaar heeft gesteld.
1.3 Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel een voorstel doet op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever.
1.4 Website: https://www.interchrono.nl.
1.5 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Opdrachtnemers.
1.6 Account: een individuele sectie die door Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd.
1.7 Interchrono: Interchrono, KVK nummer: 71494340, gevestigd te Amsterdam.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat Gebruiker van de Website maakt.
2.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Indien en voor zover van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
schriftelijk wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken,
onverkort hun gelding behouden.
2.4 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden
slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in
een volgende overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.
2.5 Interchrono is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Website onder jouw aandacht gebracht. Indien Gebruiker de Website blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk.

3. Dienstverlening
3.1 Interchrono biedt op haar website de mogelijkheid om een horlogereparatie uit te besteden bij een geschikte horlogemaker. De Opdrachtgever plaatst een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden op de Website en ontvangt vervolgens één of meerdere prijsopgaven van aangesloten Opdrachtnemers. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen in het bezit moeten zijn van een Account om gebruik te kunnen maken van de dienst. Wanneer de Opdrachtgever de prijsopgave accepteert wordt dit kenbaar gemaakt aan de Opdrachtnemer en kan via het systeem contact onderhouden worden. Interchrono heeft daarbij slechts een faciliterende rol en is dan ook niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van Opdrachtgever of Opdrachtnemer, waaronder begrepen het voldoen aan betalingsverplichting en juiste uitvoering van de werkzaamheden. In overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Interchrono geen partij.
3.2 Interchrono garandeert niet:
– dat derden de Website niet onrechtmatig zullen gebruiken;
– dat de informatie die door haar zelf geplaatst is op de Website juist, volledig, actueel en niet onrechtmatig is;

4. Privacy
4.1 De gegevens die Gebruiker tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
4.2 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Opdrachtnemer worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

5. Beschikbaarheid Website
5.1 Interchrono is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens Gebruiker schadeplichtig te worden, de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website.
5.2 Interchrono is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan de Website aan te brengen.
5.3 Interchrono garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de Website kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Interchrono is jegens jou op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website.

6. Beveiliging
6.1 Interchrono beveiligt haar systemen tegen verlies en/of onrechtmatig gebruik daarbij gebruikmakend van beschikbare/meest recente technieken op dit gebied.

7 . Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website rusten bij Interchrono. Gebruiker erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Het is niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze dan ook in een ander document te verwerken. Derhalve is het Gebruiker niet toegestaan gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
7.2 De Gebruiker garandeert dat de door hem geplaatste informatie op de website geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Interchrono aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van de Website dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, anders dan in dit artikel en/of elders in de Algemene Voorwaarden bepaald.
8.2 Interchrono is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Interchrono toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de EUR 250,–. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan dit bedrag bedragen.
8.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– materiële schade aan zaken;
– redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;
– redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

9. Ontbinding en beëindiging
9.1 Elke overeenkomst tussen Interchrono en de Gebruiker, met uitzondering van Opdrachtnemers, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk te beëindigen.
9.2 Elke overeenkomst tussen Interchrono en de Opdrachtnemer wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Na afloop van de initiële periode wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor de duur van een jaar, tenzij Opdrachtnemer of Interchrono tenminste één maand van te voren kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te willen beëindigen.
9.3 Interchrono is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer Gebruiker in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden.
9.4 Interchrono is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Gebruiker surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd.

10. Tarieven en betaling
10.1 De prijzen en tarieven in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse verschuldigde bedragen.
10.2 Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de Website. Interchrono behoudt zich echter het recht voor haar prijzen en tarieven op elk moment te wijzigen. Indien gebruiker niet akkoord gaat met de wijziging heeft Gebruiker de mogelijkheid zijn overeenkomst met Interchrono binnen 14 dagen op te zeggen.
10.3 De aan Interchrono verschuldigde tarieven dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11. Geschillen en toepasselijk recht
11.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
11.2 Op een met Interchrono gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
11.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Interchrono ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

Amsterdam, september 2019